NAŠE SLUŽBY / ELEKTRONICKÉ POŽIARNE SYSTÉMY EPS

V oblasti elektronických zabezpečovacích systémoch EZS inštalujeme kvalitné bezpečnostné systémy od renomovaných svetových výrobcov:

 • Esser
 • SD3

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti.

Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia.

Elektrická požiarna signalizácia slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tým, že včas signalizuje akusticky a opticky vznik a miesto požiaru v objekte, príp. spúšťa do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru napr. samohasiace zariadenia. Pomocou EPS sa chránia objekty so zvýšeným požiarnym rizikom s prihliadnutím na druh a triedu nebezpečnosti horľavín.

Presné rozpoznanie požiaru je v hlásičoch založené na princípe detekcii fyzikálnych prejavov horenia. Senzor v hlásiči nepretržite monitoruje prostredie a sníma okamžité hodnoty jednotlivých veličín, ako sú množstvo dymových častíc v ovzduší a/alebo teplotu prostredia. Tento spojitý - analógový signál je následne upravený do digitálnej podoby a ďalej vyhodnocovaný mikroprocesorom.

Z dôvodu rôzneho prejavu horenia materiálov a v rôznych podmienkach sa využíva veľké množstvo hlásičov požiaru:

 • Opticko dymové hlásiče
 • Teplotné hlásiče
 • Kombinované opticko dymové a teplotné hlásiče
 • Lineárne optické hlásiče
 • Tlačidlové hlásiče
 • Infračervené detektory plameňa
 • Teplotné detekčné káble
 • Nasávacie systémy
 • Hlásiče do výbušného prostredia
 • Detekcia úniku nebezpečných plynov
 • a iné...

Inštaláciu systémov EPS taktiež predpisujú normy STN, EN a príslušné zákony. EPS je možné realizovať ako samostatný systém, alebo ako doplnkovú požiarnu signalizáciu k väčšine Elektronických zabezpečovacích systémov EZS. Mnoho krát je EPS systém prepojený s núdzovým ovládaním výťahov, dverí a evakuačným systémom.