Odpočúva Vás niekto?

NAŠE SLUŽBY / KONTROLA PRIESTOROV

Kontrola priestorov spočíva v meraní a diagnostike všetkých signálov nachádzajúcich sa vo Vami určených miestnostiach. Naši technici kontrolujú všetky rádiové signály, metalické vedenia (rozvody 230V, telefónne linky po ústredňu, PC siete...) a štruktúru stien.

Kontrolu priestorov proti odposluchu vykonávajú experti spoločnosti KELCOM International spol. s r.o. Bratislava s dlhoročnými skúsenosťami a najnovšími poznatkami v novinkách a na tento účel sú vyškolení priamo spoločnosťou Audiotel International a Security Research z Veľkej Británie. Po ukončení merania špecialisti spoločnosti vyhotovia záverečný protokol s nameranými hodnotami a pripravia odporúčania proti odposluchu pre konkrétny priestor.

Špecialisti spoločnosti sú zároveň viazaní dodržiavať mlčanlivosť o zistených skutočnostiach a preverení Národným Bezpečnostným Úradom Slovenskej Republiky.

 

Priebeh kontroly priestorov:

  • Pri kontrole priestorov naši technici využívajú vedomosti z odborných školení a dlhoročné skúsenosti s touto činnosťou.
  • Kontrolu priestorov vykonávame s viacerými druhmi zariadení. Každé zariadenie je určené na vyhľadávanie rôznych druhov vysielačov (ploštíc), či už analógových, digitálnych, drôtových, bezdrôtových, GSM, 3G, 4G, WiFi ... Tieto vysielače sa môžu nachádzať kdekoľvek, napr: v stene, v nábitku, elektrických prístrojoch, v ráme obrazu, vo váze, na elektrickom vedení.... Naši technici podrobne prekontrolujú a premerajú štruktúru obvodových múrov, stropu, podláh, veškerého zariadenia priestorov (skrinky, stoly, klimatizácie, rádia...) a všetky metalické vedenia ako napr.: elektrické siete 230V, PC siete, telefónne linky (po pobočkovú ústredňu).
  • Po vykonaní kontroly priestorov sa všetky údaje uložia do pamäti meracích prístrojov a následne sa analyzujú a porovnávajú všetky namerané hodnoty. Táto analýza môže trvať aj niekoľko dní (v závislosti od počtu kontrolovaných miestností). Po podrobnej analýze vypracujeme správu o meraní v ktorej sú všetky výsledky meraní a analýz (rozpísané všetky nájdené frekvencie, grafy, nákresy miestností) a taktiež navrhnuté opatrenia pre zamedzenie úniku dôverných informácií. Samozrejme, že pokiaľ je nájdený vysielač priamo pri kontrole miestností, tak zákazník je ihneď informovaný a dohodneme ďalší postup.

Upozornenie: Všetky kontrolované miestnosti musia byť v daný deň sprístupnené pre našich technikov. Taktiež musia byť sprístupnené všetky skrinky, zásuvky a elektrické prístroje v kontrolovaných miestnostiach. Samozrejmosťou je diskrétnosť. O kontrole by malo vedieť minimálne množstvo ľudí. V kontrolovaných miestnostiach sa nesmú nachádzať žiadne osoby okrem kompetentných osôb.