NAŠE SLUŽBY / PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU

Problematiku evidencie dochádzky zamestnancov, zabezpečenie kontroly priestorov a evidenciu pohybu oprávnených osôb na vysokej technickej úrovni je možné riešiť identifikačným - dochádzkovým a prístupovým systémom SKV.

  • Na plne automatické povoľovanie prístupu do určených zón v objektoch možno využiť vlastnosti prístupového systému SKV, ktorý na základe priradeného oprávnenia prepustí resp. neprepustí osobu cez priechod. V mnohých objektoch sú priestory, kde má povolený vstup určitý okruh osôb. Ponúkame Vám možnosť získať presný prehľad o tom, kto vstúpil, ako dlho sa zdržal, v ktorý deň a koľko bolo hodín. Ďalej systémy informujú o pokuse vstupu neoprávnených osôb alebo o iných neobvyklých udalostiach v objekte. Prístupové systémy odomykajú a zamykajú dvere, turnikety atď. V databáze je pre spätnú kontrolu zaznamenaný akýkoľvek pohyb osôb v budove a všetky ostatné stavy (poplachy, napájanie, sabotáž). Software je samozrejme hnacím motorom za celým systémom. Rôzne fyzické znaky a zvykové črty sú používané na potvrdenie osobnej identity. Priemysel neustále objavuje nové atribúty a spôsoby merania týchto jedinečností. Sú to napr. optické snímanie tvaru/geometrie ruky (dlaň a prsty), optické snímanie odtlačku prsta, systémy identifikácie podľa vzoru sietnice oka, optické snímanie tvaru ľudskej tváre, hlasová verifikácia využívajúca charakteristiku hlasu, basové a výškové tóny, vibrácie hlasu, hrdelné a nosné tóny. V súčasnosti sú skúmané aj iné metódy biometrickej verifikácie - tvar ušného bolca, rozloženie ciev na ruke, alebo na tvári, pach (elektronický nos), uhol stehna a lýtka pri chôdzi.
  • Medzi prístupové systémy patria aj video a audio vrátniky rôznej technickej špecifikácie či už pre malé objekty (napr.: rodinné domy…) alebo velké objekty (ako bytovky…).
  • Veľa firiem a spoločností sa stretáva s problematikou evidencie a vyhodnotením pracovnej doby zamestnancov. Dochádzkové systémy ušetria niekoľkodennú prácu účtovníčok s výpočtom odpracovanej doby zamestnancov. Evidencia dochádzky je zaznamenaná pomocou inteligentných terminálov a identifikačných médií. Dochádzkové systémy spracujú všetky informácie o zamestnancoch a zasielajú do PC napríklad účtovníkom.